Help with Search courses

Vật lý-Lý sinh là một môn khoa học, sử dụng các kiến thức và quy luật Vật lý để làm sáng tỏ bản chất, cơ chế, động lực của các quá trình sống, nghiên cứu ảnh hưởng và tác động của các tác nhân vật lý lên cơ thể và ứng dụng trong các phương pháp và kỹ thuật y học hiện đại, qua đó giúp người học đánh giá được vai trò và lựa chọn phương pháp điều trị bằng các kỹ thuật có sử dụng tác nhân vật lý trong học tập và thực hành nghề nghiệp sau này.