Help with Search courses

Đây là học phần y học lâm sàng tiếp nối với vòng nội cơ sở của năm Y3. Qua 8 tuần luân khoa, sinh viên sẽ đi luân qua 4 khoa nội sâu: nội tim mạch, nội hô hấp, nội tiêu hoá và nội thận tiết niệu (mỗi chuyên khoa 2 tuần). Vòng luân khoa này sẽ giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kĩ năng khai thác bệnh sử và tiền sử, kĩ năng khám thực thể đầy đủ, chính xác và có định hướng cùng các kĩ năng giao tiếp để thể hiện sự thấu cảm với bệnh nhân, gia đình người bệnh. Đồng thời, qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng biện luận chẩn đoán để chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán xác định và các chẩn đoán khác từ đó để xuất chế độ điều trị thích hợp và bước đầu có thể tư vấn cho người bệnh cách biện pháp chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh. Thông qua làm việc với nhóm học tập và nhóm chăm sóc, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng mềm như kĩ năng tự học, quản lí thời gian và kĩ năng làm việc nhóm. Qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ học các bước tiếp cận với các bệnh lý nội khoa thuộc các chuyên ngành tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu thường gặp và một số cấp cứu ban đầu.

Đây là học phần y học lâm sàng tiếp nối với vòng nội cơ sở của năm Y3. Qua 8 tuần luân khoa, sinh viên sẽ đi luân qua 4 khoa nội sâu: nội tim mạch, nội hô hấp, nội tiêu hoá và nội thận tiết niệu (mỗi chuyên khoa 2 tuần). Vòng luân khoa này sẽ giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kĩ năng khai thác bệnh sử và tiền sử, kĩ năng khám thực thể đầy đủ, chính xác và có định hướng cùng các kĩ năng giao tiếp để thể hiện sự thấu cảm với bệnh nhân, gia đình người bệnh. Đồng thời, qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng biện luận chẩn đoán để chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán xác định và các chẩn đoán khác từ đó để xuất chế độ điều trị thích hợp và bước đầu có thể tư vấn cho người bệnh cách biện pháp chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh. Thông qua làm việc với nhóm học tập và nhóm chăm sóc, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng mềm như kĩ năng tự học, quản lí thời gian và kĩ năng làm việc nhóm. Qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ học các bước tiếp cận với các bệnh lý nội khoa thuộc các chuyên ngành tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu thường gặp và một số cấp cứu ban đầu.

Đây là học phần y học lâm sàng tiếp nối với vòng nội cơ sở của năm Y3. Qua 8 tuần luân khoa, sinh viên sẽ đi luân qua 4 khoa nội sâu: nội tim mạch, nội hô hấp, nội tiêu hoá và nội thận tiết niệu (mỗi chuyên khoa 2 tuần). Vòng luân khoa này sẽ giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kĩ năng khai thác bệnh sử và tiền sử, kĩ năng khám thực thể đầy đủ, chính xác và có định hướng cùng các kĩ năng giao tiếp để thể hiện sự thấu cảm với bệnh nhân, gia đình người bệnh. Đồng thời, qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng biện luận chẩn đoán để chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán xác định và các chẩn đoán khác từ đó để xuất chế độ điều trị thích hợp và bước đầu có thể tư vấn cho người bệnh cách biện pháp chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh. Thông qua làm việc với nhóm học tập và nhóm chăm sóc, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng mềm như kĩ năng tự học, quản lí thời gian và kĩ năng làm việc nhóm. Qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ học các bước tiếp cận với các bệnh lý nội khoa thuộc các chuyên ngành tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu thường gặp và một số cấp cứu ban đầu.

Đây là học phần y học lâm sàng tiếp nối với vòng nội cơ sở của năm Y3. Qua 8 tuần luân khoa, sinh viên sẽ đi luân qua 4 khoa nội sâu: nội tim mạch, nội hô hấp, nội tiêu hoá và nội thận tiết niệu (mỗi chuyên khoa 2 tuần). Vòng luân khoa này sẽ giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kĩ năng khai thác bệnh sử và tiền sử, kĩ năng khám thực thể đầy đủ, chính xác và có định hướng cùng các kĩ năng giao tiếp để thể hiện sự thấu cảm với bệnh nhân, gia đình người bệnh. Đồng thời, qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng biện luận chẩn đoán để chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán xác định và các chẩn đoán khác từ đó để xuất chế độ điều trị thích hợp và bước đầu có thể tư vấn cho người bệnh cách biện pháp chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh. Thông qua làm việc với nhóm học tập và nhóm chăm sóc, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng mềm như kĩ năng tự học, quản lí thời gian và kĩ năng làm việc nhóm. Qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ học các bước tiếp cận với các bệnh lý nội khoa thuộc các chuyên ngành tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu thường gặp và một số cấp cứu ban đầu.

Đây là học phần y học lâm sàng tiếp nối với vòng nội cơ sở của năm Y3. Qua 8 tuần luân khoa, sinh viên sẽ đi luân qua 4 khoa nội sâu: nội tim mạch, nội hô hấp, nội tiêu hoá và nội thận tiết niệu (mỗi chuyên khoa 2 tuần). Vòng luân khoa này sẽ giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kĩ năng khai thác bệnh sử và tiền sử, kĩ năng khám thực thể đầy đủ, chính xác và có định hướng cùng các kĩ năng giao tiếp để thể hiện sự thấu cảm với bệnh nhân, gia đình người bệnh. Đồng thời, qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng biện luận chẩn đoán để chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán xác định và các chẩn đoán khác từ đó để xuất chế độ điều trị thích hợp và bước đầu có thể tư vấn cho người bệnh cách biện pháp chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh. Thông qua làm việc với nhóm học tập và nhóm chăm sóc, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng mềm như kĩ năng tự học, quản lí thời gian và kĩ năng làm việc nhóm. Qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ học các bước tiếp cận với các bệnh lý nội khoa thuộc các chuyên ngành tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu thường gặp và một số cấp cứu ban đầu.

Đây là học phần y học lâm sàng tiếp nối với vòng nội cơ sở của năm Y3. Qua 8 tuần luân khoa, sinh viên sẽ đi luân qua 4 khoa nội sâu: nội tim mạch, nội hô hấp, nội tiêu hoá và nội thận tiết niệu (mỗi chuyên khoa 2 tuần). Vòng luân khoa này sẽ giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kĩ năng khai thác bệnh sử và tiền sử, kĩ năng khám thực thể đầy đủ, chính xác và có định hướng cùng các kĩ năng giao tiếp để thể hiện sự thấu cảm với bệnh nhân, gia đình người bệnh. Đồng thời, qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng biện luận chẩn đoán để chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán xác định và các chẩn đoán khác từ đó để xuất chế độ điều trị thích hợp và bước đầu có thể tư vấn cho người bệnh cách biện pháp chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh. Thông qua làm việc với nhóm học tập và nhóm chăm sóc, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng mềm như kĩ năng tự học, quản lí thời gian và kĩ năng làm việc nhóm. Qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ học các bước tiếp cận với các bệnh lý nội khoa thuộc các chuyên ngành tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu thường gặp và một số cấp cứu ban đầu.

Đây là học phần y học lâm sàng tiếp nối với vòng nội cơ sở của năm Y3. Qua 8 tuần luân khoa, sinh viên sẽ đi luân qua 4 khoa nội sâu: nội tim mạch, nội hô hấp, nội tiêu hoá và nội thận tiết niệu (mỗi chuyên khoa 2 tuần). Vòng luân khoa này sẽ giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kĩ năng khai thác bệnh sử và tiền sử, kĩ năng khám thực thể đầy đủ, chính xác và có định hướng cùng các kĩ năng giao tiếp để thể hiện sự thấu cảm với bệnh nhân, gia đình người bệnh. Đồng thời, qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng biện luận chẩn đoán để chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán xác định và các chẩn đoán khác từ đó để xuất chế độ điều trị thích hợp và bước đầu có thể tư vấn cho người bệnh cách biện pháp chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh. Thông qua làm việc với nhóm học tập và nhóm chăm sóc, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng mềm như kĩ năng tự học, quản lí thời gian và kĩ năng làm việc nhóm. Qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ học các bước tiếp cận với các bệnh lý nội khoa thuộc các chuyên ngành tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu thường gặp và một số cấp cứu ban đầu.

Học phần Ngoại bệnh lý 1 tạo môi trường để sinh viên bắt đầu phát triển thành người bác sĩ tận tâm, có hiểu biết cơ bản về các vấn đề sức khoẻ thường gặp thuộc chuyên ngành ngoại và làm việc một cách chuyên nghiệp.

Học phần Ngoại bệnh lý 1 gồm 4 tín chỉ, bao gồm cả lý thuyết và thực hành, được dạy trong học kỳ I năm Y4. Học phần này nhằm đáp ứng chuẩn đầu ra (1 – 16) thuộc CĐR năm thứ tư chương trình đào tạo ngành Y khoa.

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức bệnh học cơ bản về một số cấp cứu và bệnh lý thường gặp vùng bụng và hậu môn, bỏng và chấn thương cơ quan vận động. Đồng thời, sinh viên được thực hành các kỹ năng khám lâm sàng, chỉ định và phân tích kết quả cận lâm sàng để lập luận chẩn đoán phân biệt và chẩn đoán xác định; thực hành một số thủ thuật ngoại khoa cơ bản; phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm trên cơ sở tôn trọng quyền cá nhân, an toàn người bệnh và lấy người bệnh làm trung tâm.

Sinh viên học Ngoại bệnh lý 1 cùng với học phần Tiếng Anh. Ngoại bệnh lý 1 là học phần tiên quyết để sinh viên học Ngoại bệnh lý 2.

Vòng Ngoại bệnh lý 1 là khoá học 8 tuần, sinh viên đi lần lượt hai khoa là Ngoại Tiêu hoá, Ngoại Chấn thương chỉnh hình của Bệnh viện Trung Ương Thái Nguyên và Bệnh viện A Thái Nguyên.

Thời gian đi lâm sàng sẽ từ 7h sáng (mùa hè)/7h30 (mùa đông) đến 17h các ngày làm việc trong tuần. Mỗi tuần sinh viên sẽ tham gia 1 buổi trực/tuần từ 19h ngày hôm trước đến 7h ngày hôm sau, học 1 buổi chiều tại phòng khám ngoại trú của khoa Ngoại, hai buổi học ca lâm sàng lý thuyết tại Bệnh viện, một buổi học tiếng Anh tại trường. Trong học phần, sinh viện học hai buổi tại trung tâm HLKN hai nhóm kỹ thuật ngoại khoa cơ bản (1) Khâu vết thương phần mềm, bó bột, tháo bột, thay băng bỏng; (2) Thay băng, cắt chỉ, chăm sóc dẫn lưu, chăm sóc hậu môn nhân tạo.

Đây là học phần y học lâm sàng tiếp nối với vòng nội cơ sở của năm Y3. Qua 8 tuần luân khoa, sinh viên sẽ đi luân qua 4 khoa nội sâu: nội tim mạch, nội hô hấp, nội tiêu hoá và nội thận tiết niệu (mỗi chuyên khoa 2 tuần). Vòng luân khoa này sẽ giúp sinh viên tiếp tục phát triển các kĩ năng khai thác bệnh sử và tiền sử, kĩ năng khám thực thể đầy đủ, chính xác và có định hướng cùng các kĩ năng giao tiếp để thể hiện sự thấu cảm với bệnh nhân, gia đình người bệnh. Đồng thời, qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng biện luận chẩn đoán để chẩn đoán phân biệt, chẩn đoán xác định và các chẩn đoán khác từ đó để xuất chế độ điều trị thích hợp và bước đầu có thể tư vấn cho người bệnh cách biện pháp chăm sóc sức khoẻ, phòng bệnh. Thông qua làm việc với nhóm học tập và nhóm chăm sóc, sinh viên sẽ phát triển các kĩ năng mềm như kĩ năng tự học, quản lí thời gian và kĩ năng làm việc nhóm. Qua vòng luân khoa này, sinh viên sẽ học các bước tiếp cận với các bệnh lý nội khoa thuộc các chuyên ngành tim mạch, hô hấp, tiêu hoá, tiết niệu thường gặp và một số cấp cứu ban đầu.