Bao gồm các vấn đề Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp với công tác chăm sóc sức khỏe người lao động ở trình độ chuyên sâu với những kiến thức mang tính thực tiễn.

Môn học này gồm có 5 tín chỉ trong đó có 3 tín chỉ lý thuyết và 2 tín chỉ thực hành. Học viên phải học học phần lý thuyết trong 15 tuần. Trong môn học này học viên có hai bài kiểm tra thường xuyên làm bài dưới hình thức trắc nghiệm hoặc tự luận và có một bài kiểm tra giữa kỳ thực hiện bằng các thao tác thực hành.

Phần thực hành sinh viên sẽ học trong 12 tuần. Sau mỗi bài thực hành sẽ có phần đánh giá cuối bài. Trung bình cộng điểm đánh giá các bài thực hành được tính là điểm thi giữa học phần.

Phần thi kết thúc học phần sẽ được thực hiện vào cuối tuần thứ 16. Bài thi kết thúc học phần sẽ được thực hiện bằng thi tự luận với thời gian 120 phút.

Kỳ vọng của học viên: sau khi kết thúc học phần này học viên được trang bị kiến thức cơ bản về Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp cùng với những kỹ năng cần thiết để có thể nhận định và giải quyết được một số vấn đề về Vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp tại cộng đồng và tư vấn cho cộng đồng một số nội dung thuộc lĩnh vực này.