Môi trường Việt Nam hiện nay đang xuống cấp, cục bộ, có nơi bị huỷ hoại nghiêm trọng gây nên sự mất cân bằng sinh thái, sự cạn kiệt tài nguyên làm ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của đất nước. Môn học này cung cấp cho học viên một số kiến thức cơ bản về thảm họa trong môi trường như các vấn đề về ô nhiễm môi trường, tai biến và sự cố trong môi trường, xung đột trong môi trường, suy thoái và thảm hoạ trong môi trường như động đất, sóng thần, lũ lụt và các vấn đề tài nguyên năng lượng, dân số môi trường. Môn học này học viên phải học học phần lý thyết  trong 15 tuần.  Trong môn học này, học viên sẽ phải làm bài tập thảo luận và có thời gian tự học theo các chủ đề của môn học. Phần thi kết thúc học phần sẽ được thực hiện vào cuối tuần thứ 15. Bài thi sẽ được thực hiện bằng thi viết truyền thống.