Học phần Phục hình cố định 1 gồm những kiến thức cơ bản về phục hình cố định. Học phần gồm 2 phần: Phần lý thuyết dạy – học theo phương pháp E-learning kết hợp  với phương pháp truyền thống sẽ giới thiệu về định nghĩa, chỉ định, chống chỉ định và kỹ thuật làm phục hình răng cố định đơn lẻ trong thực hành nha khoa; Phần thực hành dạy – học theo phương pháp truyền thống sẽ hướng dẫn sinh viên các bước làm phục hình răng đơn lẻ trong thực hành nha khoa và làm được một chụp răng nhựa